Read

Publisher: Masarykova Univerzita Brno, 2012

Category: Pedagogická fakulta

Release date: 2012

Book size: 38,83 MB

ISBN: 978-80-210-5933-7

Soudobé podněty v pedagogice tělesné výchovy I

Author:
PaedDr. Gustav Bago, Ph.D., a kolektiv autorů
Category:
Pedagogická fakulta

Haag (1989) mluví o Pedagogice sportu jako o subdisciplíně sportovní vědy, která pracuje se vzdělávacími aspekty tělesné aktivity (sport, hra, tanec atd.), Piéron (1993) jako o disciplíně, která poskytuje vědecká data o vzdělání a profesionální přípravě v různých souvislostech na poli sportu a sportovní aktivity (škola, sport, aktivní rekreace). Jednotlivé kapitoly v této monografii přispívají k rozvoji této vědní disciplíny. Úvodní část je věnovaná integračním a sociálním aspektům tělesné výchovy. Jde například o využití. žonglování (jako psychomotorické aktivity) pro jedince se speciálními potřebami nebo o zařazení žáků se zdravotním oslabením do povinné tělesné výchovy, kde je zdůrazněna výchovná stránka této integrace i pro zdravé žáky. Další část monografie je zaměřená na osobnost učitele, aktivizační metody a podmínky pro výuku tělesné výchovy. Učitel tělesné výchovy utváří nejen vědomosti a dovednosti, ale i žádoucí návyky, postoje a názory žáků. Pedagog by měl volit metodické postupy tak, aby žáci získávali poznatky vlastními aktivitami. K tomu všemu potřebuje vhodné podmínky pro výuku. Ty ovlivňují efektivitu výchovy a vzdělávání ve školní tělesné výchově. Monografii uzavírají kapitoly, které se věnují clům tělesné výchovy a sportu a sportu jako sociálně zaměřením na vzdělávací oblast Člověk a zdraví a pohled na fair play ve světle problémů současného sportu. Zde jde především o prohlubující se propast mezi zájmovými volnočasovými sportovními aktivitami na jedné straně a dynamikou elitního profesionálního sportu na straně druhé. Dnešním cílem tělesné výchovy je rozvoj a udržení pohybové aktivity jako součásti podpory zdraví. Důraz na masovost sportování jako celoživotní volnočasové zájmové kondiční aktivity je považován za společensky nejdůležitější stránku budoucího vývoje sportu.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms