Vydavatel: Masarykova Univerzita, Brno 2013

Kategorie: Pedagogická fakulta

Rok vydání: 2017

Velikost knihy: 607.06 MB

Management utkání - technika řízení utkání v ledním hokeji

Autor:
Ing. Vladimír Mana
Kategorie:
Pedagogická fakulta

Práce rozhodčího ledního hokeje je komplexním souborem činností, které vyžadují osvojení specifických dovedností. Předkládané učební texty jsou přehledným úvodem do studia těchto činností. Ve většině případů se přitom jedná o činnosti, jejichž popis je možné považovat za dlouhodobě ustálený. V případě kapitol souvisejících s vnitřními předpisy Českého svazu ledního hokeje se jedná o texty s platností omezenou minimálně do doby jejich příští aktualizace. Vedle Pravidel ledního hokeje se jedná o první a doposud jediný učební text určený pro odbornou a metodickou přípravu rozhodčích ledního hokeje.
_______________________________________________________________

Ice hockey referee work is a complex set of activities that require specific skills. Presented study texts are synoptical introduction to the study of these activities. In most cases, those are the activities, that in long-time are considered as stable and unchanging. In case of chapters related to the internal regulations of the Czech Ice Hockey Association, the texts are restricted in validity at least until the next update. Along with the Rules of Ice Hockey is this the first and so far only textbook designed for professional and methodical preparation of ice hockey referees.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
čtečku pro všechna zařízení a platformy